Tel. 693-418-612, 728-995-002;

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy „Manix Automatyka i Budowa Maszyn Dominik Mańka” poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.
Całkowita wartość projektu: 1 509 702,00
Wydatki kwalifikowalne: 1 144 000,00
Wkład UE: 699 038,62
Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2019-31.07.2020
Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie ulepszonego procesu produkcyjnego, który
prowadzić będzie do udoskonalenia technologii produkcji oraz przyspieszeniu procesu
produkcyjnego.
Projekt poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu produkcji
przyczynia się do realizacji celu szczegółowego działania „Działanie 2.5 Wspracie inwestycyjne
sektora MŚP” Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP dla Osi 2
„Konkurencyjna gospodarka”. Ponadto działania objęte projektem pozwolą na poszerzenie zdolności
przedsiębiorstwa w zakresie świadczonych usług na rynku krajowym i międzynarodowym.
W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1szt
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1szt
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] – 5
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach –mężczyźni[EPC] – 5
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1szt